Polityka prywatności

Ważne: nasza strona WWW wykorzystuje pliki cookies.

Wykorzystujemy informacje zapisywane w postaci plików cookies wyłącznie do obsługi tzw. mechanizmu sesji użytkownika, który umożliwia korzystanie z interaktywnego panelu pacjenta i formalności związanych z obsługą rejestracji internetowej, przy jednorazowym zalogowaniu się użytkownika na podstawie posiadanych przezeń danych uwierzytelniających. Nie wykorzystujemy plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, lub reklamowych, a tym bardziej nie udostępniamy tego rodzaju informacji jakimkolwiek osobom trzecim. W oprogramowaniu służącym do korzystania z Internetu (przeglądarce) istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących polityki przechowywania plików cookies. Korzystanie z naszej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Polityka prywatności

Przykładamy ogromny nacisk na ochronę prywatności użytkowników naszej strony WWW. Poniżej publikujemy dokument objaśniający sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach strony WWW w placówce Nasz Gabinet.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników naszych serwisów internetowych

Dane dotyczące użytkowników naszej strony WWW przetwarzane są przez firmę / placówkę Nasz Gabinet z siedzibą w Warszawie, ul. Siedmiogrodzkiej 20, 01-232, o numerach NIP: 123-456-32-18 oraz REGON: 12345678512347, zwaną dalej Gabinetem, będącą w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
Gromadzone dane przetwarzane są zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez użytkownika na podstawie jego działań w zakresie korzystania ze strony WWW Gabinetu, lub na podstawie innych przesłanek dopuszczonych ustawowo, legalizujących przetwarzanie danych, głównie w celu realizacji zamawiania usług świadczonych przez Gabinet, zgodnie z wymogami prawa polskiego, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
Strony WWW Gabinetu nie gromadzą danych użytkowników w sposób automatyczny, gdyż zawsze dzieje się to w następstwie odpowiednich i celowych działań użytkowników, w szczególności działań związanych z procesem zamówieniowym usług świadczonych przez Gabinet.
Ochrona danych osobowych jest zapewniana na etapie ich przesyłania poprzez 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL zapewniający szyfrowanie transmisji danych.
O ile obsługa oprogramowania do rejestracji tego wymaga, Gabinet jako administrator danych osobowych użytkowników naszych serwisów internetowych może w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
W celu skorzystania z usługi rejestracji internetowej świadczonej przez Gabinet, wymagane jest dokonanie przez użytkownika stosownego zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza rejestracji. Formularz zawiera szereg pól obejmujących między innymi dane umożliwiające określenie tożsamości zamawiającego (dane osobowe), przy czym obligatoryjne jest wypełnienie niektórych z nich, wskazanych jako informacje wymagane.
Każdemu użytkownikowi wypełniającemu formularz i udostępniającemu Gabinetowi swoje dane osobowe, Gabinet umożliwia dostęp do jego danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
Gabinet nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom chyba, że dzieje się to na życzenie użytkownika, za jego wyraźną zgodą, lub też na żądanie organów państwa uprawnionych na postawie prawa i prowadzonych przezeń postępowań.

Polityka przechowywania plików cookies

W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych, Gabinet stosuje mechanizmy tzw. cookies, a zatem informacje generowane przez serwery wykorzystywane przez Gabinet na urządzeniu końcowym użytkownika, które te same serwery mogą ponownie odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, jak również Gabinet może wykorzystywać inne technologie o funkcjach podobnych lub tożsamych z mechanizmem cookies.
W niniejszym dokumencie opisującym politykę prywatności, informacje dotyczące mechanizmu cookies znajdują zastosowanie również w przypadku innych, podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne (pliki tekstowe), które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony WWW Gabinetu. Zawierają z reguły nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.
Pliki cookies wykorzystywane są zazwyczaj w celu:
– dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych serwisów, szczególnie pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu internetowego z niego korzystają, w celu ulepszania ich struktury i zawartości
– utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wprowadzać danych uwierzytelniających, a w przypadku formularzy zamówieniowych, możliwe jest podzielenie procesu zamówieniowego na mniejsze etapy rozłożone na kilka podstron
– dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
W ramach strony WWW udostępnianej przez Gabinet możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
– umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu
– służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu
– umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu
– umożliwiające zapamiętywanie wybranych przez użytkownika ustawień oraz wpisów w formularzu zamówieniowym
W większości przypadków oprogramowanie do korzystania z serwisów WWW (przeglądarka internetowa), domyślnie pozwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą w dowolnym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub też informować o ich każdorazowej chęci zamieszczenia w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym strona WWW Gabinetu będzie mogła uzyskiwać dostęp do tych informacji przy kolejnej wizycie użytkownika.
Wyłączenie mechanizmów cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach strony WWW Gabinetu, zwłaszcza rezerwacji usług przez internet. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych Gabinetu.
Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Gabinetu, a następnie wykorzystywane przez partnerów Gabinetu, jednak wyłącznie w zakresie świadczenia usług oprogramowania w postaci usługi, celem zapewnienia najwyższej jakości usług.

Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących Polityki Prywatności opisanej w niniejszym dokumencie stosowanej przez Gabinet, jak również w celu realizacji uprawnień określonych w pkt. I.7., prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres kontakt@igabinet.pl .

Dane administratora danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest WISSMED Gdańskie Centrum Zdrowia i Urody Sp.zo.o. z siedzibą w Gdańsku, Gdańsk (80-175), ul. Jabłoniowa 22/9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591815, NIP:9571082527, REGON:363277648

Dane kontaktowe administratora danych osobowych oraz inspektora ochrony danych

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail kontakt@wissmed.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych z którym można się skontaktować e-mail rodo@wissmed.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora

Źródło danych

Dane osobowe są przez Pana/Panią podawane podczas bezpośrednio podczas zgłaszania bezpośrednio, za pośrednictwem e-rejestracji lub telefonicznie. W szczególnych sytuacjach uzasadnionych dane mogą być pozyskiwane od osób bliskich

Zakres przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby wizyty i obejmują: Imię, nazwisko,PESEL, lub datę urodzenia w przypadku braku NR PESEL, numer telefonu,adres e-mail adres zamieszkania. Powyższe dane są wykożystywane do weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczeń.

Administrator danych jako Spółka o charakterze medycznym jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują min. diagnostyki i opis przebiegu leczenia.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do udzielenia świadczeń (diagnostyka, leczenie, profilaktyka) oraz do przechowywania dokumentacji medycznej i weryfikacji tożsamości przed wizytą (RODO art.6 ust 2 lit h)

Dane osobowe Pana/Pani mogą być też przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń (RODO art.6 ust 1 lit c)

Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związki z prowadzona działalnością (RODO art 6 ust. 1 lit b i f)

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane przez czas co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego (prawo pacjenta art 29 z dnia 6 listopad 2018r)

Dane służące do rozliczeń finansowych są przetwarzane przez okres 5 lat zgodnie z obowiązkiem podatkowym

Dane osobowe służące do roszczeń będą przetwarzane aż do przedawnienia zgodnie z przepisami kodeku cywilnego

Odbiorcy danych

Dane osobowe Pana/Pani mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym (art 26 ustawy z dnia 6 listopad 2008 o prawach pacjenta)

– podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zachowania ciągłości leczenia

– organom władz publicznej w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta

– organom samorządu zawodów medycznych

w ramach nadzoru i kontroli

Dane osobowe Pana/Pani mogą być przekazywane na zlecenie administratora dostawcą usługi IT (platforma igabinet) na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora

Przekazywanie danych poza EOG

Dane osobowe Pan/Pani mogą być przekazywane do odbiorców spoza państw Europejskich zgodnie z umową zawarta pomiędzy Administratorem a odbiorcą

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo:

– dostępu do Pana/Pani danych osobowych (RODO art 15 )

– sprostowania Pan/Pani danych osobowych

– usunięcia Pana/Pani danych osobowych (RODO art 17)

– przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (RODO art 18)

– przenoszenia danych osobowych (RODO art 20)

– prawo do sprzeciwu (RODO art 21)

Informacja o dobrowolności podawania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych a także do prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych osobowych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczeń medycznych a także do wystawienia faktury lub rachunku.